Home Sitemap Ons vaargebied behoort tot het UNESCO Werelderfgoed!

Ons vaargebied behoort tot het UNESCO Werelderfgoed!

Wist jij dat ons vaargebied tot het UNESCO Werelderfgoed behoort?

De Waddenzee is Werelderfgoed
Sinds juni 2009 behoort de Waddenzee tot het UNESCO Werelderfgoed. Daarmee staat de Waddenzee op gelijke voet met wereldberoemde natuurgebieden als Yellowstone  in de Verenigde Staten, het Great Barrier Reef in Ausralië en de Kilimanjaro in Tanzania. Aan de wieg van dit succes staat de jarenlange goede samenwerking tussen de Waddenzeelanden.

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb.  Zij is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Hierdoor is het voor onze platbodems iedere dag mogelijk om op een zandbank te verblijven!

Het leefgebied heeft getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komen een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar. Het gebied is een van de laatst overgebleven grootschalige bij eb droogvallende ecosystemen waar natuurlijke processen blijven functioneren.

Wat is Werelderfgoed?
Werelderfgoed is een monument, gebied of landschap met een natuurwaarde en/of cultuurhistorische waarde die uniek is in de wereld. UNESCO omschrijft Werelderfgoed als ‘een bijzondere, universele waarde, het moet onvervangbaar en uniek zijn en als eigendom van de wereld worden beschouwd.’ De toekenning van de Werelderfgoedstatus is een erkenning voor het gebied, maar biedt juridisch geen extra bescherming.

De Waddenzee is uniek
De Waddenzee is een erkend biologisch ecosysteem die je alleen vindt aan de Nederlands-Duits-Deense Noordzeekust. Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af, waardoor het landschap van moment tot moment verandert. Een uitgebreid stelsel van geulen wordt afgewisseld door drooggevallen zandplaten. Deze variatie aan landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefgebied voor meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten, wat een uitzonderlijk grote voedselrijkdom voortbrengt. Daarnaast is het een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht.

Zeil met ons mee en ontdek dit betoverende stuk van Nederland!

Bron: unesco.nl en wadden.nl