Home Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden

De Gouden Vloot

Artikel 1. Inleiding

In deze reisvoorwaarden als mede in de daarmee samenhangende overeenkomst wordt verstaan onder:

a. Aanbieder: De eigenaar van het schip, in deze vertegenwoordigd door Snel Zeilen VOF
b. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen de aanbieder en de reiziger tot stand komt, als mede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de aanbieder zich tegenover de reiziger verbindt aan boord van zijn schip een zeilreis te houden en waarop deze reisvoorwaarden van toepassing zijn.
c. Reiziger: Iedere (rechts) persoon die met aanbieder een overeenkomst sluit zoals omschreven in artikel 1b.
d. Medereiziger: Iedere persoon die door de reiziger is aangemeld tot het gebruik maken van diensten van de aanbieder.
e. Zeilreis: Het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode. Hierbij zijn de dagen van inscheping en ontscheping als gehele dagen gerekend, ongeacht de tijd van in- en ontscheping. De reis naar en van de inscheep-/ontschepingshaven zijn niet bij de reisduur inbegrepen.
f. Bagage: De bagage, die de (mede)reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich heeft tijdens de zeilreis.
g. Schip: Het schip waarop de zeilreis, als bedoeld in de overeenkomst, zal plaatsvinden.
h. Reissom: Prijs voor de zeilreis en overige diensten, zoals vermeld in de overeenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de aanbieder, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een intermediair.

2.2 De reiziger die namens medereizigers een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

2.3 De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte/handicaps e.d.) voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor medereizigers indien de reiziger namens een of meer medereizigers een overeenkomst aangaat.

2.4 De publicatie waarin de overeengekomen zeilreis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de aanbieder niet.

2.5 De aanbieder draagt geen verantwoordelijkheid voor folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

2.6 Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2.7 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd.

2.8 De overeenkomst en deze reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de aanbieder en de reiziger.

2.9 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

2.10 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.11 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen, waar van de aanbieder, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

2.12 Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.

2.13 Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, wordt met de betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de aanbieder dan ook niet.

2.14 De benodigde reisdocumenten en laatste reisinformatie zal laatstens tien dagen voor de dag van inscheping aan de reiziger worden toegezonden, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De reiziger zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld in de overeenkomst aan aanbieder betalen binnen de in de overeenkomst gestelde termijnen. De reiziger heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank-/giro-afschriften van de aanbieder aangegeven datum wordt als de dag van betaling aangemerkt.

3.2 Wanneer de reissom exclusief de boordkas is, is de reiziger verplicht de boordkas aan boord aan de schipper te betalen. Deze boordkas is bestemd voor haven-, brug-, sluis- en loodsgelden, plaatselijke belastingen zoals toeristenbelasting, brandstofkosten en eventueel maaltijden zoals vermeld.

3.3 De aanbieder heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de zeilreis de reissom te verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst. De reiziger heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren, echter binnen tien dagen na ontvangst van een mededeling van dien aard.

3.4 Indien de reiziger niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen aan de aanbieder heeft voldaan, is de reiziger van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment, waarop de reiziger in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de reiziger vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van de aanbieder op volledige schadevergoeding. Tegelijkertijd heeft de aanbieder het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die reiziger daardoor lijdt. In dit opschortingrecht is begrepen het recht van aanbieder om (mede)reizigers de toegang tot het schip te weigeren.

3.5 Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de reiziger verplicht het gedeelte waarover  verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door de reiziger betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

3.6 Alle kosten van invordering van het door de reiziger verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 4. Annulering

4.1 Bij annulering van de overeenkomst door de reiziger zijn de volgende percentages van de reissom verschuldigd:

Reissom per zeilreis en overige diensten

na boeking 15 %
6 mnd – 5 mnd voor afvaart 20 %
5 mnd – 4 mnd voor afvaart 30 %
4 mnd – 3 mnd voor afvaart 40 %
3 mnd – 2 mnd voor afvaart 50 %
2 mnd – 1 mnd voor afvaart 75 %
1 mnd – 1 dag 90 %
bij afvaart 100 %

4.2 Annulering dient altijd per aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst door aanbieder wordt als datum van annulering aangemerkt.

Artikel 5. Opzegging/wijziging door aanbieder

5.1 De aanbieder heeft het recht een zeilreis geen doorgang te laten vinden, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie over de betreffende zeilreis. Uiterlijk vier weken voor afvaart zal de aanbieder de reiziger hiervan op de hoogte stellen, tenzij een andere termijn in de publicatie wordt vermeld.(zie ook 5.5.)

5.2 Te allen tijde is aanbieder en/of de schipper bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om de zeilreis te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen.

5.3 In de in artikel 5.2 genoemde gevallen zal de aanbieder trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding door de reiziger van alle extra kosten die de aanbieder hierbij zal moeten maken. Het is aan het oordeel van aanbieder om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door aanbieder kan worden uitgevoerd.

5.4 Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat de aanbieder en/of de betrokken schipper een van de genoemde beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van (een van) de (mede)reizigers, in het geval van vertraagd vervoer door welke oorzaak ook ontstaan, en in het geval de aanbieder de met de reiziger overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.

5.5 Indien het schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal de aanbieder zich inspannen een vergelijkbaar ander schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is de aanbieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien aanbieder opzegt wegens een niet aan reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt hij deze een reis van gelijke kwaliteit aan. Indien de reiziger dit aanbod niet aanvaardt, heeft deze recht op restitutie van de reissom of kwijtschelding daarvan, of indien de reis reeds gedeeltelijk genoten is, een evenredig deel daarvan. De eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder blijft beperkt tot het door de reiziger in het kader van de overeenkomst voldane.

5.6 De toegang tot het schip, alsook de zeilreis en de horecadiensten/catering, kunnen door de aanbieder worden geweigerd indien dit noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, dreigende schade c.q. hinder, dan wel in geval van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en onder handhaving van haar overige rechten jegens de reiziger, uitsluiting van aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade daaronder begrepen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid aanbieder

6.1 Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften.

6.2 De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke verzekeringen dekking plegen te bieden. De verplichting van de aanbieder om de in nood verkerende (mede)reiziger assistentie te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op hulp van een bij de reisverzekering inbegrepen hulpcentrale.

6.3 De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na het vervoer is opgetreden) of voor welke afwijking van de overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook.

6.4 De aanbieder is ter zake van door (mede)reizigers aan boord gebrachte zaken die hij, indien hij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de (mede)reiziger wist of behoorde te weten, dat de aanbieder de zaken niet aan boord zou hebben toegelaten; de (mede)reiziger is dan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor de aanbieder voortvloeien uit het aan boord brengen of hebben van deze zaken.

6.5 Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan (mede)reizigers overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende (mede)reiziger zelf een vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de (mede)reiziger, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen.

6.6 Indien de aanbieder bewijst dat schuld of nalatigheid van de (mede)reiziger de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de aanbieder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

6.7 Indien personen, van wier hulp aanbieder bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van (mede)reiziger(s) diensten bewijzen, waartoe de aanbieder niet verplicht is, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van (mede)reiziger(s) aan wie zij deze diensten bewijzen.

Artikel 7. Verplichtingen/aansprakelijkheid (mede)reiziger(s)

7.1 Indien (mede)reiziger(s) of hun bagage schade aan de aanbieder berokkenen, is/zijn de (mede)reiziger(s) hoofdelijk gehouden deze schade aan de aanbieder te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het schip als voor schade aan de zich daarin bevindende goederen en/of personen als ook voor schade, die (mede)reiziger(s) of hun bagage berokkenen aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het schip bevinden, indien de aanbieder tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.

7.2 De reiziger kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van medereizigers beroepen.

7.3 Het schip wordt bij de aanvang van de zeilreis schoon en met een complete inventaris opgeleverd. Uiterlijk op de dag van ontscheping laat de (mede)-reiziger het schip achter in dezelfde staat als hij het aantrof bij de inscheping, dat wil zeggen schoon en met complete inventaris, tenzij anders is overeengekomen.

7.4 De (mede)reiziger moet de van overheidswege en door of vanwege aanbieder en/of schipper gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van de vaart alsmede orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is de aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.5 De (mede)reiziger mag geen andere zaken aan boord brengen dan bagage.

7.6 Bagage van de (mede)reiziger mag geen hinder veroorzaken. In geen geval is het toegestaan om gevaarlijke stoffen in de ruimste zin van het woord bij zich te dragen, noch drugs of smokkelwaar aan boord te brengen. Voorts is het niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming (huis-)dieren aan boord van het schip te brengen.

7.7 De (mede)reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten voor zover die voor de verschillende landen vereist zijn.

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten over rekeningen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn ingediend.

8.2 De (mede)reiziger is gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk (tijdens de zeilreis) aan aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat de aanbieder nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

8.3 Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de (mede)reiziger deze uiterlijk 14 dagen na einddatum van de zeilreis schriftelijk in te dienen bij ‘Klipper Isis B.V.

 

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Indien de reiziger:

·   zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of

·    een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel over gaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of

·     enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichting jegens aanbieder na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt, of

·      nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.2 De aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

  • de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de reiziger en/of
  • enige door de reiziger aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
  • alvorens de overeenkomst verder na te komen van de reiziger zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

9.3 Indien de aanbieder tot ontbinding over gaat is de reiziger als forfaitaire schade verschuldigd de reissom of het bedrag van de werkelijke schade indien deze meer is.

Artikel 10. Overmacht

Indien de aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is de aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit, onverminderd het recht van de aanbieder op betaling door de reiziger voor door de aanbieder verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De aanbieder zal de reiziger zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal de aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst en deze reisvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar de aanbieder kantoor houdt.